ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2011 - 2015

«Εκτίμηση του Κινδύνου που διατρέχουν Νεαρά Άτομα

για Εκφοβισμό στο Διαδίκτυο»

[TABBY, Threat Assessment of Bulling Behavior of Youngsters in Internet]

Το 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Έρευνα με τίτλο «Εκτίμηση του Κινδύνου που διατρέχουν Νεαρά Άτομα για Εκφοβισμό στο Διαδίκτυο», που εκπονείται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Χριστίνα Αθανασιάδου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος. Πρόκειται για μια ερευνητική πρόταση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΑΦΝΗ και στην οποία συμμετέχουν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ισπανία και Πολωνία).

Στόχος της έρευνας είναι να αναπτυχθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τα νεαρά άτομα (μαθητές/-τριες), αλλά και τους εκπαιδευτικούς ή/και τους γονείς, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου και να αναλαμβάνουν δράση, ώστε να μειώνουν τον κίνδυνο που διατρέχουν οι έφηβοι να βλάψουν άλλους ή να γίνουν στόχος τέτοιων ανεπιθύμητων συμπεριφορών στο διαδίκτυο.

Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τη στάθμιση ενός ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολογίου), το οποίο θα εκτιμά τον κίνδυνο εκφοβιστικής συμπεριφοράς κατά τη χρήση του διαδικτύου από τους/τις εφήβους. Επιμέρους στόχος της έρευνας αποτελεί η εκπαίδευση ενός αριθμού εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών/-τριών στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου (μέσω της χορήγησης του ερωτηματολογίου), έτσι ώστε να δράσουν ως διαμεσολαβητές στα σχολεία τους και να ενημερώσουν με τη σειρά τους άλλους συναδέλφους, μαθητές/-τριες και γονείς.

Στην Α? Φάση του προγράμματος, κατά το σχολικό έτος 2011-2012, δόθηκε ερωτηματολόγιο τόσο στην πειραματική ομάδα των μαθητών όσο και στην ομάδα ελέγχου. Το 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου συμμετέχει στο πρόγραμμα με πειραματική ομάδα. Συγκεκριμένα, η πειραματική ομάδα παρακολούθησε μια ενημέρωση σχετικά με α) την ασφαλή  χρήση του διαδικτύου, β) τη σημασία και τις συνέπειες του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και γ) τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει σχετικά φαινόμενα. Η τάξη που συμμετείχε στο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2011-2012, ήταν η Β? Γυμνασίου.

Στη Β? Φάση του προγράμματος, κατά το σχολικό έτος 2012-2013, συμμετείχαν οι ίδιοι μαθητές που προήχθησαν στη Γ? Γυμνασίου και συμπλήρωσαν εκ νέου το ίδιο ερωτηματολόγιο, με σκοπό τη συγκριτική μελέτη των στοιχείων που προέκυψαν από τις απαντήσεις. Οι όποιες διαφορές στα αποτελέσματα, π.χ. ανάμεσα στις δυο ομάδες μαθητών/-τριών (πειραματική και ελέγχου), θα δώσει πληροφορίες ως προς την εγκυρότητα ή/και την αξιοπιστία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου καθώς και ως προς την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκονται υπό αξιολόγηση και αναμένονται τα συμπεράσματα.

Στη Γ? Φάση του προγράμματος, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, συμμετείχαν οι μαθητές της Α? και Β? τάξης Γυμνασίου. Οι μαθητές παρακολούθησαν και σχολίασαν τέσσερα video σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό και συμπλήρωσαν μια βελτιωμένη έκδοση του ερωτηματολογίου. Η συνέχιση του προγράμματος αναμένεται τον Οκτώβριο του 2014 με τη συμμετοχή των μαθητών σε ένα διαδραστικό παιχνίδι το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στη Δ? Φάση του προγράμματος, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, συμμετείχαν οι μαθητές της Β? και Γ? τάξης Γυμνασίου. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν ένα video game που σχεδιάστηκε με σκοπό την ενδυνάμωση του θέματος για το σχολικό εκφοβισμό και συμπλήρωσαν μια βελτιωμένη έκδοση του ερωτηματολογίου.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο παραπάνω πρόγραμμα ήταν οι παρακάτω: Γεώργιος Αρβανιτίδης, Διευθυντής, Παναγιώτης Παγανός, Υποδιευθυντής, Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός, Σάββας Φράγκος, Φιλόλογος, Ευγενία Μπάτζιου, Γεωλόγος και Κονδύλω Στυλιανοπούλου, Φιλόλογος.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στη διεύθυνση:

http://www.tabby.eu