ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Ανακύκλωση Ηλεκτρονικού Υλικού»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Ελένη Βασιλείου, Ηλεκτρονικός, συντονίστρια 2) Παναγιώτης Παγανός, Μαθηματικός και 3) Βασίλειος Πολίτης, Κοινωνιολόγος.

Στόχοι του προγράμματος:

? Η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση σε θέματα ηλεκτρονικής ανακύκλωσης.

? Η συμβολή στη βιώσιμη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί η συνολική ποσότητα  των «άχρηστων» ηλεκτρονικών υλικών και συσκευών.

? Η καλλιέργεια της ικανότητας να συμμετέχουν οι μαθητές σε ομάδα και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από τη βιωματική προσέγγιση.

Δραστηριότητες:

 

Φωτογραφίες από της δραστηριότητες στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς:

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο με CD και Δισκέτες.

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος. 

 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην επίτευξη του αειφόρου σχολείου»

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 1) Άννα Μιχαηλίδου, Πληροφορικός, συντονίστρια 2) Γεώργιος Αρβανιτίδης, Γεωπόνος.

Στόχοι του προγράμματος:

? ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ:

Ανάπτυξη των εννοιών της Αειφορίας και του Αειφόρου Σχολείου.

Καταγραφή των δυνατοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία μαθημάτων (Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες, δικτυακός εξοπλισμός, βιντεοπροβολείς)

 

? ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ Η:

o   Επίδραση των νέων τεχνολογιών στην:

Εφαρμογή του μαθητοκεντρικού προγράμματος διδασκαλίας με αφετηρία τις ανάγκες των μαθητών/τριών και την προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης.

Ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας ? Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία-μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο μαθητών όσο και εκπαιδευτικών.

 Ανίχνευση των κλίσεων και δυνατοτήτων των μαθητών.

o   Διαχείριση των διοικητικών δομών του σχολείου με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών:

Επίδοση μαθητών (έλεγχοι, αποτελέσματα).

Διοικητική λειτουργία (έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, καταγραφή στοιχείων, στατιστικά, μισθοδοσία, κ.τ.λ.).

Δραστηριότητες:

Εργασία στην τάξη:

 

 

Δημιουργία φώτο κόμικ.

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος.

Πρότυπο βεβαίωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα.