Απουσίες και δικαιολόγησή τους

? Για την παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται ο κηδεμόνας του.

? Ο υπεύθυνος, για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, καθηγητής του τμήματος, αφού ενημερώσει τον Δ/ντή του σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες,  είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

? Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

? Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο μέχρι και δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

? Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

 Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου.

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

Ειδικές περιπτώσεις

? Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες όπως καιρικές ή συγκοινωνιακές.

? Ο σύλλογος των διδασκόντων ενός σχολείου έχει την δυνατότητα να μη λάβει υπόψη του, κατά το χαρακτηρισμό και φοίτηση των μαθητών, τις απουσίες τριών (3) ημερών που οφείλονται σε πειθαρχικές κυρώσεις.