ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΦΕΚ 681/2017 Ο νέος νόμος για τις σχολικές εκδρομές

ΦΕΚ 2769/2011  Αριθμ.12928/Γ2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2769
02 Δεκεμβρίου 2011

Αριθμ. 129287/Γ2
Εκδρομές?Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Tων άρθρων 18 και 45 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 111, παρ. 13 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101, τ.Α΄/31.07.1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Κ. 80, τ.Α΄/05.05.1995) «Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις».

δ. Του άρθρου 7, παρ. 2, του ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188, τ.Α΄/ 23.09.1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

ε. Του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24, τ.Α΄/13.02.2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

στ. Των άρθρων 3 και 4 του ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146, τ.Β΄/13.07.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

ζ. Του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87, τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ? Πρόγραμμα Καλλικράτης».

η. Του άρθρου 20, παρ. 4 του π.δ. 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23, τ.Α΄/07.02.1979) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».

2. Την υπ? αριθμ. Γ2/4867/28?08?1992 υπουργική απόφαση, (ΦΕΚ 629, τ.Β΄/23.10.1992) «Σχολικές Δραστηριότητες».

3. Την υπ? αριθμ. Γ2/455/07?02?2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 161, τ.Β΄/16.02.2000) «για την Αγωγή Σταδιοδρομίας».

4. Την υπ? αριθμ. Δ1/Φ.353.1./324/105657 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1340, τ.Β΄/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 353.1/1/4517/Δ1/17?01?2003 (Φ.Ε.Κ. 64, τ.Β΄/24.01.2003).

5. Την υπ? αριθμ. 117223/Ι Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1615, τ.Β΄/06.10.2010) «Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και άλλων προγραμμάτων».

6. Την υπ? αριθμ. 1720/2006/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006.

7. Την υπ? αριθμ. 45784/ΙΑ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 831, τ.Β΄/25.05.07) «Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων».

8. Την 1120/Η/07.01.2010 (Φ.Ε.Κ. 1, τ.Β΄/08.01.2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την ανάγκη πραγματοποίησης μετακινήσεων, εντός και εκτός της χώρας, μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης περιπάτων, εκδρομών, επισκέψεων, εγκεκριμένων προγραμμάτων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄/ 22.04.2005).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται για τους μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικοί περίπατοι, ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές, πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (εσωτερικού και εξωτερικού), εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις και επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας.

Ειδικότερα: