Επίδοση-Εξετάσεις-Διαγωγή

 Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:

? την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία. Κατά την προφορική δοκιμασία αξιολογούνται και βαθμολογούνται:

α) η επιμέλεια των μαθητών,

β) η ειδική επίδοσή τους στο μάθημα της ημέρας

γ) η ενεργητική συμμετοχή τους σ` όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες οφείλουν με προσωπική τους ευθύνη να μεριμνούν ώστε στις προφορικές δοκιμασίες να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου σ' όλα τα μαθήματα όλοι οι μαθητές χωρίς εξαίρεση.

? τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Η ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση διενεργείται χωρίς προειδοποίηση σε θέματα που λαμβάνονται από την ύλη του μαθήματος της ημέρας και προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες μπορούν οι μαθητές να διατυπώνουν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση αυτή. Οι ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις διεξάγονται χωρίς περιορισμό κατά την κρίση του καθηγητή που διδάσκει το μάθημα.

? τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση. Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα και σε περισσότερα των τριών την ίδια εβδομάδα. Τα γραπτά δοκίμια των ανωτέρω γραπτών εξετάσεων και δοκιμασιών διορθώνονται από τον διδάσκοντα, τίθενται υπόψη των μαθητών για να ενημερωθούν ως προς την επιτυχή ή όχι ανάπτυξη του θέματος και παραδίδονται στο Διευθυντή του Γυμνασίου για φύλαξη μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. Επίσης τίθενται υπόψη των γονέων, εφόσον το ζητήσουν.

Τριμηνιαίοι βαθμοί επίδοσης των μαθητών

Πέντε μέρες το αργότερο μετά τη λήξη κάθε τριμήνου ο αρμόδιος καθηγητής καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ιδιαίτερη κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα τάξεως με τους τριμηνιαίους βαθμούς επιδόσεως των μαθητών του, για το τρίμηνο που έληξε.

Στην περίπτωση που από την ονομαστική κατάσταση λείπει ο βαθμός μαθητή, ο καθηγητής δικαιολογεί στην κατάσταση την έλλειψη αυτή.

Μαθητές τυφλοί, κωφοί ή βαρήκοοι και όσοι πάσχουν από μόνιμη ή παροδική σωματική αναπηρία ή ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) αποδεικνυόμενα, όταν δεν είναι προφανή, από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο, εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση ένα από τα δύο προβλεπόμενα είδη δοκιμασίας και μόνο.

 Ενημέρωση των κηδεμόνων για την τριμηνιαία επίδοση των μαθητών

Με τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις, στις οποίες μετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό και έχουν ως θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου.

Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου από τους διδάσκοντες στην τάξη. Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα το μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς την ημέρα και την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός δέχεται σε συνεργασία τους γονείς των μαθητών.