Επίδοση-Εξετάσεις-Διαγωγή

 Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:

1. την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία. Κατά την προφορική δοκιμασία αξιολογούνται και βαθμολογούνται:

α) η επιμέλεια των μαθητών,

β) η ειδική επίδοσή τους στο μάθημα της ημέρας

γ) η ενεργητική συμμετοχή τους σ` όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες οφείλουν με προσωπική τους ευθύνη να μεριμνούν ώστε στις προφορικές δοκιμασίες να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου σε όλα τα μαθήματα όλοι οι μαθητές χωρίς εξαίρεση.

2. τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Η ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση διενεργείται χωρίς προειδοποίηση σε θέματα που λαμβάνονται από την ύλη του μαθήματος της ημέρας και προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες μπορούν οι μαθητές να διατυπώνουν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση αυτή. Οι ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις διεξάγονται χωρίς περιορισμό κατά την κρίση του καθηγητή που διδάσκει το μάθημα.

3. τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση. Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης.

Ενημέρωση των κηδεμόνων για την τετραμηνιαία επίδοση των μαθητών

Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου από τους διδάσκοντες στην τάξη. Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα το μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς την ημέρα και την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός δέχεται σε συνεργασία τους γονείς των μαθητών.

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου

Μετά το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων, ο Σύλλογος των καθηγητών κάθε σχολείου Δ.Ε., αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών.

Εκδίδονται τα αποτελέσματα του γυμνασίου και εκτελείται κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπόμενων γραπτών εξετάσεων.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών ανακοινώνεται στους μαθητές δύο ημέρες πριν από την έναρξή τους.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα, γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχολείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστοποιείται στους μαθητές.

Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου των μαθητών

1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας μαθημάτων (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία {Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία}, - Μαθηματικά – Φυσική - Ιστορία) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία {Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση} – Χημεία - Βιολογία – Γεωλογία/Γεωγραφία - Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – Θρησκευτικά – Αγγλικά - Δεύτερη ξένη γλώσσα -Οικιακή Οικονομία) και της τρίτης ομάδας (Τεχνολογία – Πληροφορική - Μουσική/ Καλλιτεχνικά - Φυσική Αγωγή) βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός τού ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης γι’ αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου.

4. α) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), ή

ii όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α΄ και Β΄ στο οποίο έχει παραπεμφθεί μαθητής.

Συγκεκριμένα για κάθε μάθημα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας 5 έως 10 διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων.

Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).

γ) Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.

δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

ε) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/κών έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης και οι μαθητές της Γ΄ τάξης.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.